Teijin swings to profit

15:45 PM | May 9, 2014 | Deepti Ramesh